top of page

PRIVACY POLICY

 

VÅR WEBPLATS ANVÄNDER COOKIES

Onein200.com använder cookies och om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies under "cookie settings" på vår webbsida.

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen.

Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas automatiskt om besökaren. Personlig information som besökaren själv registrerar, sparas i syfte att optimera användarupplevelsen och för att One in 200 ska kunna anpassa kommunikation efter varje användares unika intressen. Vi delar inte med oss av information till tredje part.

TREDJEPARTSCOOKIES

One in 200 använder tredjepartcookies i form av exempelvis statistikverktyget Google Analytics och Adobe Analytics för att kunna utvärdera användarbeteenden. Det gör vi för att optimera användarupplevelsen och föra statistik på webbplatsen. Cookiebehandling genom tredjeparter kan medföra överföring av personuppgifter till tredje land. Sådan överföring skyddas av lämpliga skyddsåtgärder enligt GDPR.

 

Onein200 använder även cookies för riktad annonsering på Linkedin och Facebook. Dessa cookies innehåller endast information om beteende på vår webbplats, till exempel hur du använder vår webbplats och vilka sidor som du besökt. Här hittar du mer info om du vill ändra dina riktade annonser och läsa mer om hur den anonymiserade informationen används på Linkedin. 

 

VÅR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa individens personliga integritet och säkerheten för personuppgifter som vi hanterar i vår verksamhet.

One in 200 samlar in och behandlar nödvändiga personuppgifter för verksamhet som är managementkonsulttjänster. Vill du veta mer om hur One in 200 hanterar dina personuppgifter kan du läsa mer i vår policy nedan - Personuppgiftspolicy för kunder och leverantörer.

 

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att fråga efter vilka personuppgifter som finns om dig, rätta dina personuppgifter, samt be oss ta bort uppgifter om dig.

 

ONE IN 200s PERSONUPPGIFTSPOLICY FÖR KUNDER OCH LEVERANTÖRER

1 PERSONUPPGIFTS- POLICY FÖR KUNDER OCH LEVERANTÖRER

One in 200s personuppgiftspolicy för kunder och leverantörer
Med One in 200 avses One in 200 AB.

One in 200 arbetar kontinuerligt för att säkerställa individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter. One in 200 har därför fastställt denna policy för hur dina personuppgifter hanteras. 

One in 200 ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation).

 

2 Tillämpning 

Denna policy reglerar hur One in 200 samlar in och behandlar personuppgifter för vår verksamhet som är managementkonsulttjänster och annan därmed förenlig verksamhet ("Tjänsten"). 

Denna policy är tillämplig för:
• Kunder, potentiella kunder och leverantörer 

 

2.1 När gäller inte policyn
För anställda hänvisas till One in 200s personuppgiftspolicy för anställda. 

 

3 Behandling av personuppgifter för kunder eller leverantörer 

One in 200s kund- och leverantörsregister innehåller enbart namn, titel och kontaktuppgifter, samt övriga uppgifter som är relevanta för kund- och leverantörsförhållandet. Därav inhämtar vi normalt inte ett samtycke från våra kunder och leverantörer.

 

3.1 Ändamålen med behandling av personuppgifter 

One in 200 behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för Tjänsten och för tjänster som leverantörer tillhandahåller åt One in 200 eller för sådana andra ändamål som framgår nedan. 

One in 200 behandlar personuppgifter om kunders och leverantörers anställda för att: 

 • ni ska kunna ta del av Tjänsten eller tillhandahålla andra tjänster till One in 200 

 • administrera vår relation till er 

 • One in 200 ska kunna hantera sina skyldigheter gentemot er, hantera tvister och reklamationsärenden 

 • möjliggöra framtida affärsrelationer genom exempelvis utskick av inbjudningar och erbjudanden 

 

3.2 Personuppgifter som behandlas 

One in 200 kan komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter. Sådana uppgifter utgörs bland annat av 

 • Namn 

 • Kontaktuppgifter (epost, adress mm) 

 • Befattning 

 • Ansvarsområden 

 • För kunder, uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av bra leveranser av Tjänsten samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer 

 • För leverantörer, uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållandet och uppföljningen av Tjänsten, för att säkerställa en bra leverans av tjänster till One in 200 samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer. 

 

3.3 Sparande av personuppgifter One in 200 kommer som huvudregel att spara personuppgifter som rör: 

 • kund- och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om deltagare, uppdragsuppföljning, faktura, deklarationer, bokslut, under avtalstiden och därefter för åtta år 

 • potentiella kunder sparas under prospekteringen och därefter för fem år 

 • Nyhetsbrev och marknadsföring 

 • När vi skickar nyhetsbrev och marknadsföring ska det alltid finnas möjlighet för mottagaren att tacka nej till vidare information från oss. 

 

4 Skyddet för personuppgifter 

One in 200 har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, missbruk, avslöjande, ändring och obehörig åtkomst. One in 200 anpassar löpande sina säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området. 

One in 200s anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa One in 200s regler för informations- och IT-säkerhet, denna policy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter. 

 

5 One in 200 delar som huvudregel personuppgifter som härrör från kunder och leverantörer med samarbetspartners när detta krävs för att tillhandahålla Tjänsterna. 

Delning är nödvändig för att snabbt och effektivt kunna erbjuda relevanta och spännande uppdrag och erbjuda den bästa kompetensen för One in 200s kunder och öppna för nya affärsrelationer. 

 

6 Delning av personuppgifter med bolag utanför One in 200.

One in 200 kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna policy. One in 200 kan lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part, såsom One in 200s leverantörer för vår verksamhet, till exempel för löneadministration, revision, teknisk support, drift av IT-system, eller leverantörer som hanterar anställningar för vår räkning.

Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning. 

 

7 Fysisk lagring av personuppgifter 

De uppgifter du delger One in 200 lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men kan även överföras och bearbetas i land utanför EES. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. 

8 Personuppgiftsansvarig 

VD är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig l förordning. 

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med ansvarig utgivare och informationsansvarig för vår webbplats, kontakta hello@onein200.com.

bottom of page